Мэдээ мэдээлэл

Эмч нарын ээлжит сургалт...


Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа “Сэтгэл зүйн боловсрол олгох” сэтгэл зүйч  Б.Энхталын удирдсан “Эерэг ажилтан –Эерэг эмнэлэг” төслийн  сургалт хуваарийн дагуу нэгдсэн эмнэлгийн нийт эмч нарт  үргэжилэн зохион байгуулагдлаа.  Энэхүү сургалт нь нэгдсэн эмнэлгийн бүхий ажилтануудыг оролцуулсан сэтгэл зүйн сургалт, сэтгэл засал, сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэсэн чиглэлүүдээр хамт олноор нь болон хэсэгчилсэн, хувь хүнд гэсэн чиглэлүүдээр явагдана.