Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт

 Монгол Улсын Үндсэн Хууль

    Бидний үйл ажиллагаандаа дагаж мөрддөг дүрэм журмуудыг https://legalinfo.mn/mn  сайтаар орж дэлгэрэнгүй танилцна уу.

 •  Эрүүл мэндийн тухай хууль
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль
 • Эм, эмнэлгийн хэргэслийн тухай хууль
 • Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Төрийн албаны тухай хууль
 • Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль
 • Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль
 • Иргэний хууль
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Авлигын эсрэг хууль
 • Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллагын албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 • Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 • Засгийн газрын тогтоол
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
 • 2022-03-09 107
 • ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
 •  2022-12-28 488
 • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох)