Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт

Үндсэн хууль

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль

Эм, эмнэлгийн хэргэслийн тухай хууль

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль

Төсвийн тухай хууль

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Төрийн албаны тухай хууль

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

Иргэний хууль

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Авлигын эсрэг хууль

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль

Иргэдээс төрийн байгууллагын албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

Засгийн газрын тогтоол

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2022-03-09 107

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

 2022-12-28 488

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох)

2018-12-19 382

2019-01-23 33