Мэдээ мэдээлэл

Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн нар сургалтанд хамрагдлаа

 

Сувилахуйн албанаас 2024 оны ажлын байран дах эхний сургалтаа “Үйлчлүүлэгчийг зөв танин тодруулах буюу ЭМС-н a/352 тоот тушаал”, “Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал” сэдвүүдээр сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд зохион байгууллаа. Сургалтын онцлог нь бүртгэлээсээ QR код уншуулан, сургалтын өмнөх, дараах сорилуудыг үнэлгээг цааснаас татгалзан цахимаар хийлгэсэн нь шинэлэг бөгөөд сургалтанд оролцогчдын талархалыг хүлээж байлаа. Мөн 2024 онд сувилахуйн гардан үйлдлийн сургалтыг саналыг авч хэрэгцээг тодорхойлох ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.