Алсын хараа

СЭТГЭЛД ТАНЬ ХҮЧ-ЗҮРХЭНД ТАНЬ ИТГЭЛ НЭМЬЕ