Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан.

2022 оны Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтын хүрээнд нийт 9 зорилтын 199 стратегийг төлөвлөж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн Гүйцэтгэл – 93,6%